GS MAINS TEST SERIES

GS MAINS TEST SERIES

GS MAINS TEST SERIES

HIGHEST GS MARKS FROM LUKMAAN IAS (2016 TO 2022)

CSE-2022

NAME MARKS AIR
PALLAVI MISHRA
435
73

CSE-2021

NAME MARKS AIR
ABHINAV J JAIN
453
14

CSE-2020

NAME MARKS AIR
DIVYA MISHRA
455
28
SATYAM GANDHI
422
10
J MRUNALEE AVINASH
405
36

CSE-2019

NAME MARKS AIR
PRATYUSH PANDAY
431
21
VISHAL NARWADE
430
91
NUPUR GOEL
422
11
DEEPTI GARG
405
147

CSE-2018

NAME MARKS AIR
NAMRATA JAIN
464
12
A.MANISHA M
460
33
ALOK KUMAR
455
41
K VARUN REDDY
448
07

CSE-2017

NAME MARKS AIR
SAUMYA SHARMA
496
09
VINOD DUHAN
495
74
ABHISHEK SURANA
471
10
ARUN SEHRAWAT
466
449

CSE-2016

NAME MARKS AIR
ANAND VARDHAN
470
07
HIMANSHU JAIN
450
44
PRACHI AILAWADHI
449
290
ABHILASH MISHRA
444
05
Left Menu Icon