TESTIMONIALS

Testimonials CSE-2019

GS PAPER IV (ETHICS) TOP SIX MARKS IN CSE-2018

NAME RANK MARKS
AWHALE MANISHA MANIKRAO 33 131
NAMRATA JAIN 12 125
KARNATI VARUNREDDY 07 121
ALOK KUMAR 41 119
SUSHANT SINGH 189 117
GUNDALA R. RAGHAVENDRA 180 115

GS MAINS (TOP SIX MARKS IN CSE-2018)

NAME RANK MARKS
NAMRATA JAIN 12 464
AWHALE MANISHA MANIKRAO 33 460
ALOK KUMAR 41 455
KARNATI VARUNREDDY 07 448
SUMIT KUMAR 53 435
DEEPANAVISVESWARI V 117 430

PUBLIC ADMN. (TOP FIVE MARKS IN CSE-2018)

NAME RANK MARKS
ANJU 272 333
ANKITA CHOUDHARY 14 314
SUSHANT SINGH 189 310
SHUBHAM SINGH 589 301
ANKUR KAUSHIK 37 300

ESSAY TEST SERIES (TOP FIVE MARKS IN CSE-2018)

NAME RANK MARKS
ABHISHEK ANAND 467 153
CHAHAT BAJPAI 59 143
ANSHUMAN 356 138
SHIVANSHU RAJPUT 463 135
GUNDALA R. RAGHAVENDRA 180 134

Testimonials CSE-2017

Testimonials CSE-2016